Nõudeid erateedele

Ehitusseadustik reguleerib alates 2015 ka teedega seonduvat.

Üldiselt leitakse, et EhS piirdub avalike teedega, ka ametnikud teavad seda – Peatükk 11 Tee §91 Kohaldamisala  (1) Käesoleva peatüki nõudeid kohaldatakse avalikult kasutatavale teele ja avalikkusele ligipääsetavale erateele.

Samas on seaduses veidi varem ka teine punkt, mida oskab ka kohtunik lugeda – Peatükk 2 Põhimõtted ja põhinõuded. §7 Hea tava.  Ehitis tuleb projekteerida ja ehitada ning korras hoida hea tava kohaselt. Head tava tuleb järgida ka muus käesoleva seadustikuga reguleeritud tegevuses.

Siit tuleks järeldada, et KUIGI seaduse peatükis 11 kirjeldatud teede kohta käivat eriregulatsiooni ei peeta erateedele kohustuslikuks, on siiski ka erateede puhul vajalik järgida head tava. Ja hea tava alla tuleb lugeda nii MKM määrustes (näiteks, 101 – kvaliteedinõuded), TrAm juhistes/juhendites kui standardites toodud asjakohaseid regulatsioone. Veidi rohkem, tõsi, veidi teisest vaatevinklist, saab lugeda siit. Ja konkreetselt heast tavast on kirjutanud ka juristid, lisaks tasub eelviidatud kohast lugeda 1994 aasta otsust, mis selle tava aluseks saanud on – sisu tänaseni asjakohane.

Ja veidi laiemalt ka, kui räägime mitte ainult erateedest. Tellija võib nõuda projekti. Ka KOV võib tingimustesse sisse kirjutada et peab olema projekt, kuigi ka siin esineb võimalus et miskit tehakse teetööde kirjelduse alusel sest projektil peab olema korralik geoalus. Niipea kui on kirjas et peab olema projekt, kaasneb sellega ka projektile esitatud nõuete reeglistik ja kohustus, et projekt peab olema koostatud pädeva ehk siis vastava taseme kehtivat kutset omava isiku poolt.

Scroll to Top